REGULAMIN


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy American Lens Poland Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, działający pod adresem www.eyewear.games, prowadzony jest przez American Lens Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskie 89/43, 02-001 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Warszawa Śródmieście w Warszawie, KRS: 0000699919, NIP: 7010741032, REGON: 368549809
 2. Niniejszy Regulamin Sklepu internetowego określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym American Lens Poland Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, a w szczególności zasady i tryb zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu, jak również tryb postępowania reklamacyjnego oraz tryb odstąpienia od umowy przez Konsumenta.
 3. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tj. Dz. U. z2020 r. poz. 344 z późń. zm.).
 4. Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Wszyscy Klienci są obowiązani zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu przed dokonaniem zakupu.
 5. Każdy Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji Regulaminu obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.
 6. Każdy Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem w każdym czasie, klikając na stronie internetowej Sklepu www.eyewear.games w hiperlink „Regulamin”. Regulamin można w każdym czasie pobrać i wydrukować.
 7. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu www.eyewear.games odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz. U. z2019 r. poz. 1145 z późń. zm.), lecz zaproszenie do zawarcia umowy na podstawie art. 71 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz. U. z2020 r. poz. 1740 z późń. zm.). Klient wysyłając Formularz Zamówienia składa ofertę kupna wskazanego Towaru za cenę i na warunkach określonych w opisie.

2. DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

 1. Regulamin – niniejszy zbiór regulacji organizujących zasady korzystania z usług Sklepu przez Klientów.
 2. Konsument (umowy zawarte od dnia 1 stycznia 2021 roku) – przez Konsumenta uważa się następujące osoby:
  1. osoba fizyczna dokonująca umowy cywilnoprawnej za pośrednictwem Sklepu, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, tzw. „Konsument sensu stricto”
  2. osoba fizyczna zawierająca umowę cywilnoprawną za pośrednictwem Sklepu, bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, tzw. „Przedsiębiorca na prawach Konsumenta”.
 3. Dla celów niniejszego Regulaminu przyjmuje się, że w razie braku rozróżnienia wskazanych dwóch grup podmiotów, o których mowa w ust. 2, Regulamin odnosi się zarówno do Konsumentów sensu stricto, jak też Przedsiębiorców na prawach Konsumenta.
  1. Klient – osoba fizyczna (w tym Konsument), która ukończyła co najmniej 13 lat (pod warunkiem, że uzyskała zgodę przedstawiciela ustawowego), osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta z usług świadczonych przez Sklep.
  2. Formularz Zamówienia – usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient może dokonać zakupu, w szczególności poprzez dodanie Towarów do Koszyka oraz określenie niektórych warunków Umowy Sprzedaży, m.in. sposobu dostawy i płatności.
  3. Koszyk – element Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Towary oraz w którym Klient ma możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w tym ilości nabywanych Produktów.
  4. Sklep – serwis internetowy, należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną: www.eyewear.games, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedawcy Towary.
  5. Sprzedawca – American Lens Poland Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, działający pod adresem www.eyewear.games, prowadzony jest przez American Lens Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskie 89/43, 02-001 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Warszawa Śródmieście w Warszawie, KRS: 0000699919, NIP: 7010741032, REGON: 368549809 , który prowadząc działalność zarobkową lub zawodową proponuje sprzedaż za pomocą swojej strony internetowej.
  6. Towar – rzecz ruchoma, będąca przedmiotem obrotu pomiędzy Sklepem i Klientem, którego warunki sprzedaży określa Formularz Zamówienia.
  7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów na odległość zawarta przez Klienta za pośrednictwem Sklepu, zazwyczaj dokonywana przez Formularz Zamówień.


   3. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
 1. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść niniejszego Regulaminu.
 2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane za pomocą wysłanego Formularza Zamówień, dokonanego za pośrednictwem strony: www.eyewear.games przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Zamówienie Towarów realizuje się poprzez wybranie Towarów, którymi Klient jest zainteresowany poprzez kliknięcie przycisku „DODAJ DO KOSZYKA”, znajdującego się przy opisie Towarów, a następnie, z poziomu „KOSZYK”, znajdującego się w zakładce Sklepu, wypełnienie Formularza Zamówienia, w tym wyboru formy dostawy i zapłaty bądź wyboru opcji zapłaty przy odbiorze, jeśli taka forma jest dostępna dla wybranego Towaru, a następnie kliknięcie potwierdzenia zakupu.
 4. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenie złożonego zamówienia na swój adres e-mailowy podany w Formularzu Zamówienia.
 5. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, przy czym:
  1. w przypadku złożenia zamówienia opłaconego elektronicznie – realizacja zamówienia rozpoczyna się maksymalnie następnego dnia roboczego, po uprzednim potwierdzeniu przez Sprzedawcę płatności.
  2. w przypadku złożenia zamówienia płatnego przelewem tradycyjnym – rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty za złożone zamówienie na koncie bankowym Sklepu.
 6. Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane w godzinach pracy Sklepu (tj. w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach, od 8:00 do 17:00). Zamówienia złożone w dni robocze po godzinie 17:00, w soboty, niedziele lub święta, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 7. Klient otrzyma wiadomość o przyjęciu zamówienia do realizacji, co jest rozumiane jako oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty. Z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 8. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon VAT. Na wyraźne życzenie Klienta zostaje również wysłana faktura VAT.
 9. Dostępnymi środkami porozumiewania się Klienta ze Sklepem jest:
  1. kontakt e-mailowy poprzez adres: shop@eyewear.games,
 10. Podana w zamówieniu cena stanowi całkowitą wartość, jaką Klient zobowiązany jest zapłacić (cena brutto) za Towar, tj. zawiera należny podatek. Koszt dostawy nie jest wliczony w cenę, gdyż zależy od wybranego przez Klienta sposobu dostawy zakupu.
 11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych Towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 12. Jeżeli Konsument zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza uzgodnioną cenę, Sklep niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Konsumenta, wyjaśniając przyczynę różnicy ceny. Obciążenie Konsumenta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta.


  4. DOSTAWA I KOSZTY TRANSPORTU
 1. Realizacja wysyłki zamówienia w Sklepie odbywa w formie wybranej przez Konsumenta i za pośrednictwem operatora wybranego w trakcie składania zamówienia.
 2. Czas oczekiwania na przesyłkę wynosi zwykle 5 dni roboczych. Na czas oczekiwania składa się czas realizacji zamówienia, a więc skompletowanie Towaru do zamówienia oraz przewidywany czas dostawy, który wynosi w przypadku zamówień realizowanych na terenie Polski 24 godzin.
 3. Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienia wynikające z winy przewoźnika.
 4. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez przewoźnika, Klient powinien w obecności kuriera dokładnie sprawdzić zawartość i kompletność przesyłki, stan opakowania zewnętrznego oraz stan zamówionego Towaru. W przypadku uszkodzenia przesyłki Klient powinien sporządzić wraz z kurierem protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez Klienta i kuriera.


  5. REALIZACJA PŁATNOŚCI
 1. W ramach funkcjonowania Sklepu możliwe są następujące sposoby płatności:
  1. płatność za pośrednictwem operatora płatności elektronicznych – TPay,
  2. przelew tradycyjny na podany przez Sprzedawcę numer rachunku bankowego Sprzedawcy.
 2. Klient, który wybrał opcję płatności przelewem tradycyjnym jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca i zamówienie zostanie usunięte z systemu. W tytule płatności należy podać numer składanego zamówienia. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie obsługę Sklepu.


  6. REKLAMACJA
 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru, w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz. U. z2019 r. poz. 1145 z późń. zm.).
 2. Wada fizyczna Towaru polega na niezgodności sprzedanego Towaru z umową w następujących okolicznościach:
 3. Towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,
 4. Towar nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewniał Klienta,
 5. Towar nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował uprzednio Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia,
 6. Towar został wydany Klientowi w stanie niezupełnym.
 7. Wada prawna Towaru zachodzi wówczas, gdy Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także gdy ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Towarem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 8. W przypadku Konsumenta na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub podmiotu, który wprowadza Towar do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej lub który przedstawia się jako producent. Sprzedawca nie ponosi jednak odpowiedzialności, gdy zapewnień tych nie znał ani nie mógł ich znać albo gdy zapewnienia te nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży, a także gdy treść tych zapewnień została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.
 9. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Klientowi.
 10. W przypadku Konsumenta, gdy wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania Towaru.
 11. Jeżeli kupującym jest Konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.
 12. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
 13. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.
 14. Konsument może, zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady, żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
 15. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 16. Reklamacje dotyczące Towarów mogą być zgłaszane w następujących formach:
  1. na piśmie, na adres siedziby Sprzedawcy;
  2. pocztą elektroniczną, na adres e-mail wskazany w potwierdzeniu złożenia Zamówienia.
 17. Reklamacja powinna zawierać następujące informacje:
  1. dane osoby składającej reklamację (imię i nazwisko, adres korespondencyjny, opcjonalnie – adres e-mail i numer telefonu kontaktowego);
  2. wskazanie przyczyny reklamacji oraz treści żądania;
  3. numer Zamówienia, widniejący w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia;
  4. oryginał lub kopia dowodu zakupu (np. paragonu lub faktura), co pozwoli na przyspieszenie rozpatrzenia reklamacji, ale nie jest to warunek niezbędny do złożenia reklamacji.
 18. Klient, realizujący uprawnienia wynikające z rękojmi, dostarczy wadliwy Towar, na koszt Sprzedawcy, na następujący adres: American Lens Poland, Chmielewskiego 22a, 70-028 Szczecin.
 19. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji składanej z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 20. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, Sprzedawca zobowiązuje się wymienić wadliwy Towar na wolny od wad lub usunąć wadę w terminie czternastu 14 dniu od dnia poinformowania Konsumenta o pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszonej reklamacji.
 21. W przypadku skutecznego odstąpienia przez Konsumenta od umowy Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie czternastu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, z zastrzeżeniem że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru przez Sprzedawcę lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego nadania.
 22. Jeżeli Konsument zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 23. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem jednego roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku Konsumenta, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat.
 24. Powyższe przepisy nie wyłączają możliwości udzielenia przez Sprzedawcę gwarancji na zakupione Towary, której zasady określa osobny regulamin gwarancyjny.


  7. PRAWO ODSTĄPIENIA
 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów bezpośredniego zwrotu Towaru i dodatkowych kosztów wynikających z wyboru przez Konsumenta innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 2. Termin 14 dni, o którym mowa w ust. 1, liczy się odpowiednio od dnia, w którym nastąpiło wydanie Towaru, tj. od dnia odebrania Towaru przez Konsumenta.
 3. Do zachowania 14-dniowego terminu na odstąpienie wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy: American Lens Poland, Chmielewskiego 22a, 70-028 Szczecin albo na adres e-mail: shop@eyewear.games.
 4. Odstąpienie od umowy jest skuteczne od chwili doręczenia Sprzedawcy oświadczenia Konsumenta.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Konsument jest zobowiązany do zwrotu Towaru w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpi od umowy. Dla zachowania terminu wystarczy odesłać Towar przed upływem 14 dni.
 6. Zwrotu Towaru należy dokonać na adres American Lens Poland, Chmielewskiego 22a, 70-028 Szczecin. Konsument ma prawo zwrócić zakupiony Towar wraz z przesłaniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub po przesłaniu oświadczenia o odstąpienia od umowy.
 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 8. Przy odstąpieniu od umowy Konsument może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 9. W przypadku zwrotu Towaru Konsument ponosi wszystkie koszty zwrotu Towaru, zgodnie z wybraną przez siebie formą zwrotu Towaru. Koszt zwrotu Konsument może oszacować na podstawie cennika wybranego przez siebie przewoźnika.
 10. Sprzedawca, w terminie czternastu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia Towaru do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w ofercie Sprzedawcy, przy czym zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania przez Sprzedawcę zwracanego Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego nadania.
 11. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument przy opłacaniu zamówienia.
 12. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w następujących przypadkach:
  1. gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  2. gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  3. gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu rzeczy,
  4. gdy przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 13. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument, w znaczeniu przyjętym na potrzeby niniejszego Regulaminu (patrz: definicja „Konsumenta”).  8. POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW
 1. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595,
  2. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596,
  3. bezpłatnej pomocy Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich),
  4. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 2. Niniejszy rozdział paragraf nie znajduje zastosowania wobec tzw. Przedsiębiorców na prawach konsumenta, których definicja określona została w § 2 ust. 2 pkt b niniejszego Regulaminu.
 3. W pozostałych przypadkach ewentualne sprawy sporne będą rozstrzygane przez Sąd właściwy zgodnie z postanowieniami Kodeksu postępowania cywilnego. 


  9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Klient, składając zamówienia, wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88.
 2. Administratorem danych osobowych, przekazanych przez Klienta, podczas korzystania ze Sklepu, jest Sprzedawca.
 3. Dane osobowe, znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy, nie są przekazywane podmiotom, które nie uczestniczą w realizacji Umowy sprzedaży.
 4. Klient zgodnie z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88 ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, może żądać ich poprawienia lub usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzanych danych osobowych.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.
 6. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w dokumencie ,,Polityka prywatności” dostępnych w zakładce na stronie Sklepu.


  10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży Towarów znajdujących się na stronie Sklepu.
 2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą.
 3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie internetowej Sklepu www.eyewear.games.
 4. Aby móc korzystać z Usług Sklepu, niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz przeglądarki internetowej, umożliwiającej wyświetlanie stron www, jak również podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia.
 5. Zakazuje się wszystkim osobom, w tym Klientom, zamieszczania na stronie Sklepu treści bezprawnych.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta, będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 8. W razie gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu było lub miało stać się nieważne lub bezskuteczne, ważność całego Regulaminu w pozostałej części zostaje nienaruszona. W takim przypadku Strony zastąpią nieważne lub bezskuteczne postanowienie innymi, które możliwie najwierniej oddadzą zamierzony cel gospodarczy. Odpowiednio dotyczy to także ewentualnych luk w niniejszym Regulaminie.

 

Załącznik nr 1: Formularz odstąpienia przez Konsumenta sensu stricto oraz Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta od zawartej umowy.